Wednesday, Oct. 30th, 2019

Quiz Night

7pm Wed. Oct. 30

Zymurgy Brewing, Menomonie

Thursday, Oct. 31st, 2019
Friday, Nov. 1st, 2019

Dusty Heart

7:30pm Fri. Nov. 1

Mabel Tainter Center for the Arts, Menomonie

Saturday, Nov. 2nd, 2019
Sunday, Nov. 3rd, 2019

Suzy Bogguss

7:30pm Sun. Nov. 3

Mabel Tainter Center for the Arts, Menomonie

Monday, Nov. 4th, 2019

Gentle Yoga

5-6pm Mon. Nov. 4

Menomonie Market Food Co-op, Menomonie

Tuesday, Nov. 5th, 2019